سوالات متدوال

سوالات متدوال در خصوص سرویس وایرلس حجمی و غیر حجمی

خیر، در هر دو سرویس حجمی و غیر حجمی تنها حجم اضافه خریداری شده در دوره، در صورت تمدید ظرف مدت 48 ساعت حداکثر یکبار به دوره بعد منتقل خواهد شد.

در تعرفه‌های حجمی، حجم سرویس در تمدیدهای چند ماهه قابل گردش بین ماه‌ها می‌باشد ولی غیر قابل انتقال به دوره بعد است.

در تعرفه‌های غیر حجمی، در اشتراک‌های بیش از یک ماه امکان استفاده‌ از مجموعه ترافیک دوره در یک ماه وجود ندارد بلکه در هر ماه بعد از مصرف ترافیک آستانه، سرعت سرویس‌ به حد قانونی مندرج در مصوبه 266 کمیسیون سازمان تنظیم مقررات تغییر می‌کند و مشترک جهت استفاده درست از سرویس، ملزم به خرید حجم می‌باشد.